RF train khác - RF pk khác

RF ene chuẩn 1k8
Agi - có các mốc từ 6k - 9k5 - trên 13k
Còn Str và Vit
Str + để phá giáp
Vít + tăng sát thương cận chiến

- RF pk + vào Str - Agi - Vit
- RF train dùng ảo ảnh vô hình +auto có trong mu
- RF PK dùng Mãnh Long - Vật Ngã - Xuyên Thấu - Hộ thân .

Đừng lấy dame của 1 Skill mà tính .
vd: Phương Hoàng tung cánh và Ảo Ảnh hoàn toàn khác nhau -
ở mu FPT thì dame chuẩn hơn .